ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 389

吉卜赛语

该是一只吉卜赛人使用个言话,人口 大约摸 有 5 百万;也叫「罗姆语」。 勒 语法 浪分 - - 罗姆语属于印度-雅利安语系。 该歇辰光勒 欧洲 搭仔 亚洲 侪有 交关 人搭社群讲伊 - - 箇咾 拨称为 - - 「呒拨国界个言话」。

代词

代词 或 代名词 勒语言学搭语法学中是指代替名词或名词短语个形式词(是否附加限定词各个言语弗同),如吴语个" 侬”、" 我”、" 渠”,英文个" pronoun”法语个" nous”、" elle”等。问句中代替被询问物体个代词叫做疑问代词,比如" who”等。

暹粒市

暹粒市 (高棉语:ក្រុងសៀមរាប)是柬埔寨暹粒省个首府,古迹吴哥窟、大吴哥垃拉暹粒市北郊。西哈努克亲王个行宫拉暹粒市中心,6号公路搭Pokambor大道交叉处。 暹粒河从暹粒市流过,河流两旁,星级酒店林立。

室利膺陀罗铁

室利膺陀罗铁 (泰语:ศรีอินทราทิตย์;1188年-1270年),或译室利膺沙罗铁,渠是素可泰王国帕銮王朝个开国君主,1238年到1270年间在位。室利膺陀罗铁创建了泰族历史上个第一个王国,带领族人摆脱了高棉吴哥王朝个统治。

田子坊

田子坊 是上海个一处弄堂,垃拉黄浦区泰康路210弄,为国家3A级景区。 田子坊本名志成坊,建拉1930年,画家汪亚云一家曾入驻其中个隐云楼,创办了" 力社”。2001年街坊改造,黄永玉奈渠改为今名,搭史记所载中国最年长画家田子方谐音。2005年,田子坊得以跻身上海十大 ...

数字黑暗时代

数字黑暗时代 (Digital dark age)是指历史上保存个数字文档拉未来可能难以读取,甚至无法读取个情况。原因是现存个数字文档搭多媒体所采用个数据格式由于过拉陈旧而被弃用,或者无法识别。数字黑暗时代箇一命名来自" 希腊黑暗时代”,后者指古希腊历史上一段缺乏书 ...

加密

拉密码学中, 加密 (英语:Encryption)是将明文信息改变为难以读取个密文内容,让渠成为弗可读个过程。只有拥有解密方法个对象,经由解密过程,才能拿密文还原为正常可读个内容。

谯周

谯周 (199年-270年),字允南,巴蜀巴西西充(今四川阆中)人,蜀汉学者。谯周幼贫丧父,搭母、兄同居。少读典籍,精研六经,颇晓天文,为蜀地大儒之一,门下有陈寿、罗宪、文立、李密、杜轸等学生。

甘地传

(英语:Gandhi)是一部英印合制个1982年传记电影,描述圣雄甘地哪恁透过和平抵抗运动拿印度从英国殖民者手中解放出来。电影由李察 艾登堡禄执导,甘地则由宾 京士利扮演。

英迪拉·甘地国际机场

英迪拉 甘地国际机场 (印地语:इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,英语:Indira Gandhi International Airport;IATA代码:DEL;ICAO代码:VIDP)是一座拉拉印度德里个航空港。渠坐落拉首都新德里市区西南方16公里处,以印度前总理英迪拉 甘地个名字命名 ...

陈其美

陈其美 (1878年1月17日-1916年5月18日),字英士,浙江吴兴人。中华民国早期政治人物,青帮代表人物,暗杀了陶骏保、陶成章、夏瑞芳、郑汝成等异己,勒辛亥革命初期搭黄兴同为孙文个左右股肱,后遭暗杀身亡。

徽菜

徽菜 起源于徽州,而弗能等同于安徽菜,是中国八大菜系之一。徽州,今朝安徽黄山市、绩溪县搭江西婺源县。因处于两种气候交接地带,雨量较多、气候适中,物产特别丰富。

榧树

香榧 (学名:Torreya grandis,又常称为中国榧)属三尖杉科榧属,为常绿乔木。主要生长拉中国南方较为湿润个地区,乃朝香榧较多看到个地方为浙江东阳、诸暨、富阳、安徽黟县等地。

丹尼斯·切雷舍夫

丹尼斯 德米特里耶维奇 切雷舍夫 (俄语:Дени́с Дми́триевич Че́рышев;1990年11月26号-)是一名俄罗斯足球运动员,司职中场。乃朝拉西甲巴伦西亚足球俱乐部效力搭是俄罗斯国家足球队队员。

伊万·拉基蒂奇

伊万 拉基蒂奇 (Ivan Rakitić,1988年3月10号-),克罗地亚足球运动员,司职进攻中场,乃朝拉西甲球会巴塞罗那效力。拉基蒂奇是拉瑞士出生个克罗地亚裔人,因此渠拥有瑞士搭克罗地亚双重国籍。直到2007年,渠才选择代表克罗地亚国家足球队出赛。

波斯尼亚搭黑塞哥维那国家足球队

波斯尼亚搭黑塞哥维那国家足球队 (波斯尼亚语/克罗地亚语/塞尔维亚语:Nogometna/Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine;西里尔字母:Ногометна/Фудбалска репрезентација Боснe и Херцеговинe)是欧洲国家波斯尼亚搭黑塞哥维那个国家足球队,由波斯尼 ...

约阿希姆·勒夫

约阿希姆 勒夫 (德语:Joachim Löw,1960年2月3号-),生拉西德巴登-符腾堡邦,现任德国国家足球队主教练,2014年帮助德国夺得世界杯足球赛冠军。1978年,勒夫拉德乙球队弗赖堡开始职业球员生涯。

洛塔尔·马特乌斯

洛塔尔 马特乌斯 (Lothar Herbert Matthäus,1961年3月21号-)出生拉巴伐利亚个埃尔朗根,前德国足球运动员,曾拉1990年以队长身份带领德国国家队赢得世界杯,被评选为当年度世界杯银球,欧洲足球先生搭德国足球先生。

米夏埃尔·巴拉克

米夏埃尔 巴拉克 (德语:Michael Ballack,1976年9月26号-),已退役德国足球运动员,场上一般位置为前腰,但也能出任组织中场或防守中场个位置。渠曾任德国国家队队长。

菲利普·拉姆

菲利普 拉姆 (Philipp Lahm,1983年11月11号-),德国足球运动员,可担任左后卫、右后卫搭后腰,是前拜仁慕尼黑第一队长,也是前德国国家足球队队长。是当今足坛上优秀个边后卫之一,近年被改造成可司职后腰,乃朝已退役。

奥利韦尔·吉鲁

奥利韦尔 吉鲁 (法语:Olivier Giroud,1986年9月30号-)是一名法国足球运动员,乃朝拉英格兰足球超级联赛俱乐部切尔西搭法国国家足球队效力,司职前锋。 拉国家队方面,吉鲁于2011年首次成为法国国家足球队一员。

保罗·博格巴

保罗 拉比勒 博格巴 (法语:Paul Labile Pogba,1993年3月15号-)是一名几内亚裔法国足球运动员,乃朝拉英超球队曼联搭法国国家足球队效力。渠个哥哥Mathias Fassou Pogba搭弟弟Florentin Pogba侪是几内亚国家足球队球员。

法比安·巴特兹

法比安 阿兰 巴特兹 (Fabien Alain Barthez,1971年6月28号-),出生勒法国Lavelanet,法国足球运动员,世界足坛最优秀个门将之一。担任守门员,因常以光头示人,有" 光头门神”之称;但因渠后来个糟糕表现也被戏称" 牛油手”。巴特兹曾代表法国国家足球队出场。

尼古拉·阿内尔卡

尼古拉 塞巴斯蒂昂 阿内尔卡 (法语:Nicolas Sébastien Anelka,皈依伊斯兰教后个阿拉伯名" 阿布杜勒-萨拉姆 比拉勒”(Abdul-Salam Bilal),1979年3月14号-),法国已退役足球运动员,世界足坛最佳法国巨星之一。司职前锋,渠曾是法国国家队个主力成员。

大卫·贝克汉姆

大卫 罗伯特 约瑟夫 贝克汉姆 ,OBE(英语:David Robert Joseph Beckham ,1975年5月2号-),已退役英格兰足球运动员、前英格兰足球代表队队长,该队守门员位置以外个上场纪录保持者,1999年搭2001年世界足球先生亚军。世界足坛最佳英格兰巨星之一。

加里·内维尔

加里 亚历山大 内维尔 (Gary Alexander Neville,1975年2月18号-)是一位前英格兰职业足球员,由1991年到2011年拉曼联效力,为少数只为一间球会效力个球员。退休后为电视台担任足球评论员搭报章写专栏。2012年5月中渠成为英格兰足球代表队主队教练团成员之一。

丹尼·维尔贝克

丹尼尔 尼伊 坦基 门萨 " 丹尼” 维尔贝克 (英语:Daniel Nii Tackie Mensah "Danny" Welbeck,1990年11月26号-),是一名加纳裔英格兰足球运动员,乃朝拉英格兰足球超级联赛俱乐部沃特福德效力。渠曾代表英格兰国家足球队。司职前锋,也可以出任边锋。

韦恩·鲁尼

韦恩 马克 鲁尼 (英语:Wayne Mark Rooney,1985年10月23号-)是英格兰职业足球运动员,主要担任前锋,可司职前腰及中场,乃朝正效力英超俱乐部埃弗顿,同时是前英格兰足球代表队个队长。

史蒂文·杰拉德

史蒂文 乔治 杰拉德 ,MBE(英语:Steven George Gerrard,1980年2月31号-)出生拉英格兰默西赛德郡个惠斯顿,是一位英格兰足球运动员,司职中场,为全能中场代表人物之一,前英格兰足球代表队队长,曾效力英超俱乐部利物浦搭美职联俱乐部洛杉矶银河,授大英帝国员 ...

菲尔·琼斯

菲利普 安东尼 "菲尔" 琼斯 (英语:Philip Anthony "Phil" Jones,1992年2月21号-)是一名英格兰足球运动员,司职后卫个中后卫位置,出身布莱克本流浪者青训系统。乃朝拉英超俱乐部曼联效力,并代表英格兰国家足球队参加国际比赛。

里卡多·卡瓦略

里卡多 卡瓦略 (Ricardo Carvalho,ComM,1978年5月18号-),是一名已退役葡萄牙足球运动员,司职后卫。拉曾法甲豪门摩纳哥、英超切尔西、西甲皇家马德里搭中超球队上海上港效力。也曾是葡萄牙国家队成员。

伊克尔·卡西利亚斯

伊格尔 卡西利亚斯 费尔南德斯 (西班牙语:Iker Casillas Fernández ),1981年5月20号-),已退役西班牙足球运动员,世界足坛最佳西班牙巨星之一,司职守门员。乃朝共总为西班牙出场160次是队史出场纪录保持者同时也是第一位国家队比赛胜场达到100场个队员,前西 ...

胡安·马塔

胡安 曼努埃尔 马塔 加西亚 (西班牙语:Juan Manuel Mata García,1988年4月28号-),通常称为马塔(Juan Mata),是西班牙足球运动员,司职中场。乃朝拉英超球队曼联搭西班牙国家足球队效力。

卡洛斯·贝拉

卡洛斯 贝拉 (西班牙语:Carlos Alberto Vela Garrido,1989年3月1号-),是一名墨西哥职业足球员,乃朝拉美国职业足球大联盟球会洛杉矶足球会搭墨西哥国家足球队效力。司职前锋、翼锋搭进攻中场。

哈维尔·埃尔南德斯

哈维尔 埃尔南德斯 巴尔卡萨尔 (西班牙语:Javier Hernández Balcazar,1988年6月1号-)是墨西哥足球运动员,司职前锋,乃朝拉美职联球队洛杉矶银河搭墨西哥国家足球队效力。埃尔南德斯出生拉墨西哥个足球家庭。渠个父亲曾是瓜达拉哈拉队个队员。

武磊

武磊 (1991年11月19号-),出生拉江苏南京,祖籍山东平阴,是一名中国足球运动员,目前效力于西甲俱乐部西班牙人,司职前锋,乃朝是中国国家足球队队员。

大卫·比利亚

大卫 比利亚 桑切斯 (David Villa Sánchez,1981年12月3号-),是一名前西班牙足球运动员,世界足坛最佳西班牙巨星之一。司职前锋,曾拉J联赛俱乐部神户胜利船搭巴萨效力,是西班牙国家队史上进球最多球员。

拉达梅尔·法尔考

拉达梅尔 法尔考 加西亚 萨拉特 (西班牙语:Radamel Falcao García Zárate,1986年2月10号-),一般被简称作法尔考,哥伦比亚足球运动员,司职前锋。乃朝拉土超球队加拉塔萨雷效力,同时也是哥伦比亚国家足球队成员。

路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯

路易斯 阿尔贝托 苏亚雷斯 迪亚斯 (西班牙语:Luis Alberto Suárez Díaz,1987年1月24日-),通常称为 苏亚雷斯 (Luis Suárez),另称苏牙或苏神,是一名乌拉圭足球运动员,现时效力西甲球队巴塞罗那,同时也是乌拉圭国家足球队个主力国脚。

杨振宁

杨振宁 (英语:Chen-Ning Franklin Yang,1922年10月1号-),安徽省合肥市人,理论物理学家,拉统计力学搭粒子物理学等领域贡献卓著,拉物理学界影响力咾大。渠曾拉抗日战争辰光个西南联合大学念本科、硕士,后赴美念博士。渠搭李政道于1956年共同提出宇称弗守恒 ...

140年代

东汉梁冀专权,杀害汉质帝,拥立汉桓帝 罗马帝国安敦宁 毕尤个治世

杨仪

杨仪 (?-235年),字威公,襄阳人。三国时蜀汉文臣,北伐时期诸葛亮部属。虽才干敏达,但心胸狭隘,诸葛亮死后,成功除掉政敌魏延,后因升迁受阻而心怀怨怼口出反逆之言而下狱,终拉狱中自尽。

杨璞

杨璞 (1978年3月30号-),出生拉北京,是一名中国足球运动员,球员生涯效力过北京国安足球俱乐部,曾入选中国男子足球队。2000年入选国家队,为米卢蒂诺维奇主教练个中国男子足球队一员。

林丹汗

林丹汗 (蒙古语:ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ,鲍培转写:Ligden qaγan,西里尔字母:Лигдэн хаан;1592年-1634年)又称作 丹巴图尔台吉 、灵丹、或旦,是蒙古察哈尔部个大汗(1604年-1634年在位),也是蒙古最后一任个大汗。

简定帝

简定帝 (越南语:Giản Định Đế/簡定帝?,?-1410年3月5号),名讳 陈 (越南语:Trần Ngỗi/陳頠)是越南后陈朝个第一位君主。明军入越后,渠起兵试图重建陈朝,但最后被明军俘获杀脱。

陈守度

陈守度 (越南语:Trần Thủ Độ/陳守度;1194年-1264年),越南陈朝初年重臣、皇族。陈守度出身拉即墨乡(拉今越南南定省)个豪族,并且为李朝个外戚权贵,获任殿前指挥使,操纵朝政,后来安排从侄陈煚搭李昭皇(李朝末帝)结成连理。

陈若琳

陈若琳 有两个: 陈若琳 运动员 - - 江苏运动员。 陈若琳 演员 - - 香港演员。

马拉卡纳体育场

马拉卡纳体育场 (葡萄牙语:Estádio do Maracanã;或称马拉卡纳球场),正式名称为马里奥 费劳体育场(葡萄牙语:Estádio Jornalista Mário Filho),是拉拉巴西里约热内卢市个一座多功能体育场,可容纳8万名观众。该体育场是为1950年国际足联世界杯而兴建,并曾作 ...

伏尔加格勒竞技场

伏尔加格勒竞技场 (俄语:Волгоград Арена)是一座垃拉俄罗斯伏尔加格勒个足球场。渠是2018年国际足联世界杯比赛场馆之一,渠也将成为伏尔加格勒转子足球俱乐部个主场。可以容纳45568人。

ISO 3166-1

国际标准化组织个 ISO 3166-1 国际标准是ISO 3166个第一部分,有ISO标准国家代码。1974年首次出版。ISO 3166-1旨在为国家、属地、具特殊科学价值地点建立国际认可个代码。代码分为3种,即二位字母代码(alpha-2)、三位字母代码(alpha-3)、数字代码(numeric)。 ...